Atlantis Nova 3.3.0.1

Atlantis Nova 3.3.0.1

Rising Sun Solutions, Inc. – 0,7MB – Freeware – Windows
Atlantis is designed to provide the power and functionality to satisfy the most demanding word processing tasks with the greatest of ease. With its small size and memory footprint, Atlantis will easily launch from a floppy for maximum portability if necessary. A whole array of functions give you complete control over the handling and viewing of documents. Wheel mouse fans will be delighted to find support for their mouse advanced functions. The Zoom function will provide instant adequate magnification. A comprehensive innovative dual set of standard toolbar commands (Main & Alternative) provides instant access to most Atlantis commands. In addition to the usual text editing facilities (Column Block selection, Drag & Drop editing), a whole array of formatting commands are available, whole files and pictures can be inserted, allowing you perfect control over the layout and style of your documents. Support for Styles is comprehensive. The 200 Hot Keys will give power users all the instant control they require from the keyboard. Atlantis provides a special facility for storing clipboard items, the Clippy Bank. Correction is always possible. All editing can be undone or redone. Atlantis will create backup files of original versions of your documents.

Tổng quan

Atlantis Nova là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Rising Sun Solutions, Inc..

Phiên bản mới nhất của Atlantis Nova là 3.3.0.1, phát hành vào ngày 18/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Atlantis Nova đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,7MB.

Atlantis Nova Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Atlantis Nova!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại